Accions del document

Impactes socials i territorials de l'enginyeria civil

Comparteix Share
La construcció d’infraestructures desencadena una sèrie d’impactes -directes i indirectes o induïts- positius i negatius. Una nova infraestructura modifica l’espai on es desenvolupen les activitats econòmiques i les formes de vida, en conseqüència, afecta també el marc de vida i els hàbits de la societat afectada. Amb això s’inicia un procés de transformació més o menys dinàmica, però sempre irreversible.

Des del punt de vista social, la construcció d’infraestructures suposa diferents repercussions, ja que en modificar l’espai que conté les activitats econòmiques i les formes de vida, no només s’afecta la morfologia territorial, sinó també, i profundament, la societat: provoca o accelera la mutació de les estructures i de les dinàmiques dels col•lectius afectats. El procés de transformació social està determinat pel ritme de la construcció i acusat pel fet de tractar-se d’una intervenció planificada per instàncies externes.

 

La nostra línia d’investigació ens permet constatar que, des d’un punt de vista territorial, a més dels impactes ambientals i morfològics, les infraestructures indiquen una sèrie d’impactes induïts (canvis en la jerarquia de la xarxa d’assentaments i en els factors de localització de les activitats econòmiques, potenciació de certes àrees i marginació d’unes altres, etc.), i una sèrie d’impactes en l’economia (modificació en el nivell de renda, en el nombre i nivell de la població activa, inducció d’activitats econòmiques, etc.). Així doncs, en el disseny de la infraestructura, els factors territorials i socioeconòmics són molt importants ja que les seves repercussions s’estendran en el temps i en el territori.


En una escala territorial el desenvolupament d’infrastructures transfrontereres alterarà l’organització territorial de l’Europa comunitària a curt i mig termini. La participació en projectes europeus ens permet aplicar un mètode comparatiu i l’intercanvi de experiències innovadores entre països. Analitzem processos de construcció d’infrastructures del transport que uneixen regions i estats, i les dificultats de la seva implantació. Així, identifiquem els conflictes entre actors en els diferents nivells: polítics, econòmics, tècnics i de societat civil, i estudiem els mecanismes legislatius de coordinació que es desenvolupen i que, de fet, són imprescindibles. En definitiva, l’objectiu és facilitar la transferència de models nacionals que la construcció de la Unió Europea introduirà gradualment. Així, el coneixement tècnic es recolza amb el científic per aprofitar les sinèrgies de les diferents cultures tècnico-econòmiques.

 

D'altra banda, a l'escala urbana els impactes socials són nombrosos i diversos. La construcció d’infraestructures tant desencadena impactes positius (com la millora de la qualitat urbana, l’atracció demogràfica i d’activitats, etc.), com de negatius (com les expropiacions durant les obres, les molèsties pròpies de la construcció - sobretot l’efecte barrera -, alteracions sobre la mobilitat, el desordre visual, etc.). I encara després de les obres poden persistir problemes com alteracions a les vies i serveis urbans, impactes ambientals, visuals i acústics, etc.


En definitiva, s’entén per impacte social el factor fonamental de les transformacions que es desencadenen amb la construcció d’un projecte d’enginyeria civil o infraestructura sobre l’espai social, és a dir, sobre el territori on es cristal•litzen les activitats productives i les formes de vida.

L’estudi d’impacte social, en el marc dels Estudis d’Impacte Ambiental, ha de tenir en compte quatre parts ben definides:

 1. Estudi del medi abans de l’inici de les obres.
 2. Impactes previstos sobre el medi afectat.
 3. Comparació dels avantatges que es produiran i prevenció dels impactes negatius.
 4. Descripció de potencialitats. Proposta de correccions. Orientacions d’ordenació territorial i mesures compensatòries.

En el cas que el projecte es construeixi en diferents fases, caldrà fer una profunda reflexió per constatar els primers impactes en el moment de la realització de cadascuna. Qualsevol projecte tècnic es pot millorar i s’ha de millorar contínuament. L’anàlisi dels efectes de la primera fase ha de proporcionar orientacions per a la fase posterior per no reproduir els errors, per apreciar les pertorbacions relacionades amb la vida quotidiana (accés als serveis i als equipaments), amb l’entorn (pol·lucions, sorolls, etc.), i així com amb els problemes de coordinació del funcionament de les xarxes.

Publicacions

 • VILLARES, M.; ROCA, E. (2011). L'avaluació de l'impacte social en els processos de construcció d'infraestructures i reforma urbana. En: Jornada de recerca i innovació a l'Escola de Camins: resum de les ponències.
 • OBREGON-BIOSCA, S. JUNYENT, R. (2011). The socioeconomic impact of the roads: a case-study of the Eix Transversal in Catalonia, Spain. Journal of urban Planning and development-ASCE. 137 (2), pp. 159-170.
 • JUNYENT, R. et al (2003): “Coordinación entre actores institucionales para la implantación de infraestructuras del transporte en el Delta del Llobregat” NUEVOS TERRITORIOS PARA NUEVAS SOCIEDADES. Cap., (pp 247-253). Ed. CICOT. Zaragoza. ISBN: 84-96-223-20-5
 • JUNYENT, R. et al (2002): “Actors in Coordination for the Construction of Transport Infrastructures in Barcelona. The Delta Plan” TRANSPORT AND LAND-USE POLICIES. INNOVATION IN INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS FOR CO-ORDINATION. Capítulo (pp 137 a 151). Edited by Jean Marc Offner de l´ENPC. Ed Directorate General for Energy and Transports. European Commities
 • JUNYENT, R. y VILLARES M. (2002): “Coordinación institucional y sistema de actores en proyectos de infraestructuras a gran escala”, EL FUTURO DEL ARQUITECTO. Cap. (pp 257-265). Ed. UPC. Barcelona. ISBN: 84-8301-614-1
 • JUNYENT, R.(2001): “Evaluating the social impact of urban higways. Application to the outer ring road in Barcelona” (pp 9 a 28). Cap. en IMPACTS OF MAJOR TRANSPORT INFRASTRUCTURES ON THE QUALITY OF URBAN SHAPE (European case studies), Edited by Clara Cardia del Politécnico de Milan y Rosa Junyent de la Univesitat Politècnica de Catalunya. Ed.Directorate General for Research. European Commission. Luxembourg. (143 pg). ISBN 92-828-9760-5
 • JUNYENT, R.(2000): Impacto Social de la construcción del AVE España-Francia.- Revista Informacions nº 121.( pp 9) Universitat Politècnica de Catalunya.
 • JUNYENT, R.(2000): Impactes Socials de l´Enginyeria Civil. Publicación : 25 años de Investigación en la Escuela de Caminos de Barcelona. (pp 18 y 24) DL B-13 113-2000.
 • JUNYENT, R. y VILLARES M. (2000):TRANSPORTS, TERRITORIS I SOCIETATS. Publicación: 25 años de Investigación en la Escuela de Caminos de Barcelona. (pp 19 y 83) DL. B-13 113-2000. JUNYENT, R (2000): Impacto Social de la construcción del AVE España-Francia.- Revista Informacions nº 121pp 9 Universitat Politècnica de Catalunya. DL B-17.371-89
 • JUNYENT, R (2000):HIGHT SPEED LINE BETWEEN BARCELONA-MONTPELIER. TENASSESS Final Report. Policy Assessment of TEN and Common Transport Policy. DG Energy and Transport. CE, Bruselas,
 • JUNYENT, R.(1998): Impacte Ambiental de les obres públiques: els impactes socials. Guía Ambiental de la UPC: Medi Ambient i Tecnologia. Pp. 184-185. Ed. UPC. ISBN 84-8301-278-2
 • JUNYENT, R (1998): The Institutional Mechanisms available for coordinating Transport in National and Regional Development: Contrast between Nacional Situations: “The situation in Spain”, (pp 105-110), y “The Delta Plan: an exemple of Co-ordination between Transport and Territorial Planning Policies”, (pp 151-161) Capítulos en TRANSPORT AND LAND-USED POLICIES. RESISTANCE AND HOPES FOR CO-ORDINATION. Ed. European Commissión. Directorate General Transports. Luxembourg. ISBN: 92-828-3675-
 • JUNYENT, R (1997): Policy Issues and National Transport Policies. Concertación en el proyecto urbano. Participación en el diseño de infraestructuras a gran escala. A Arquitectura y Semiótica y Ciencias Sociales. Topogénesis. Ed. UPC, pp.169-176. ISBN 84-8301-220-0
 • JUNYENT, R.(1997): “Concertación en el proyecto urbano: Participación en el diseño de infraestructuras a gran escala”, (pp 169-176). Cap en ARQUITECTURA SEMIÓTICA Y CIENCIAS SOCIALES. Ed. UPC. Barcelona ISBN : 84-8301-220-0
 • JUNYENT, R.(1995): “Premières reflexions sur infrastructures à grande échelle et qualité de la forme urbaine”, (pp 27-33). Cap en GÉNIE CIVIL URBAIN. Ed. European Commissión. Paris. ISBN: 2-87263-136-4
 • JUNYENT, R.(1995): “La participation des citoyens dans les projets urbains à Barcelona”.Revue FLUX nº18 (groupement de recherche 903 « Reseaux » du CNRS). Paris. ISBN : 1154-2721
 • JUNYENT, R.(1995): Impactes socials de les vies de comunicació. Ponencias de la Universitat Catalana d’Estiu de la Natura. Ed. UPC.ISBN 84-87543-03-0
 • JUNYENT, R.(1995): La participation des citoyens dans les projets urbains à Barcelone. Revue Flux nº 18, pp. 48-52, París.
 • JUNYENT, R.(1994): Les leçons des periphériques de Barcelone. La ville et l’environnement, 21 expériences à travers le monde. Ed. Polytechnica, pp129-132, París.
 • JUNYENT, R.(1994): Impacts sociaux et histoire des canaux d’arrosage en terres catalanes: grands appareillages hydrauliques et sociétés locales en Mediterranée. Ed. Presses de l’Ecole Nationale des Ponts et Chausées, pp. 45-52. París.
 • JUNYENT, R.(1990): Los estudios de impacto social en medio urbano. Rev. Ciudad y Territorio nº 85, pp.25-37. Madrid.
 • JUNYENT, R.y VILLARES, M.(1990): Estudi de l’Impacte Ambiental de la reconversió del port de Sant Feliu de Guíxols. Cap. 4, pp AIV1-AIV46. Ed. DGTOP, 1990.
 • JUNYENT, R.y VILLARES, M.(1988):Impacte del Túnel del Cadí en la seva àrea d’influència. Rev. Espais nº 11, pp.25-28. Barcelona
 • JUNYENT, R.(1987): Impacto ambiental, impacto social. Revista OP nº 5. Barcelona.
 • JUNYENT, R (1996): Country Report: Spain. POLICY ISSUES AND NATIONAL TRANSPORT POLICIES. EUROTENASSESS. Viena Ed. ICCR Vienna, pp.233-263.
 • JUNYENT, R (1995): Reflexions sur: Infrastructures à grande echelle et qualité de la forme urbaine. Génie Civil Urbain, pp. 27-32. Ed. European Commission.
 • JUNYENT, R.(1984): Los impactos sociales de una autopista peri-urbana: la A-19. Publ. UA-9-ETSCCPB.
 • JUNYENT, R.(1982): El impacto sociológico de una obra de ingeniería civil en la agricultura: el caso del Canal de Urgell. Publ. UA-3-ETSCCPB.
 • JUNYENT, R.(1981): El impacto social de las obras de Ingeniería Civil. CEOTMA. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Pp. 340. Madrid.

Tesis

Tesines

 • 2013-2015 Global Dimension Engineering Education. EuropeAid. DCI-NSAED/2012/280-929. Investigadora responsable: ???
 • 2007-2008 Estudio de los efectos regionales del proyecto de túnel ferroviario del Estrecho de Gibraltar. SNED y SEGEGSA. Investigadora responsable: Rosa Junyent
 • 2000-2006 Transport policies and land-use Planning Policies. Resistance and Hopes for coordination. DG VII Transports. Comisión Comunidades Europeas. Acción COST 332. Investigadora responsable: Rosa Junyent
 • 2004-2005 Estudi comparatiu de Ports estatals i europeus Autoritat Portuària de Barcelona. Investigadora responsable: Rosa Junyent
 • 2003-2005 Accesibilidad a puertos como factor de desarrollo de actividades económicas. Port Autònom de Barcelona. Investigadora responsable: Rosa Junyent1996-2001 LARGE-SCALE INFRASTRUCTURES AND QUALITY OF URBAN SHAPE D.G. XII Urban Civil Engineering. European Comisión. Dirección en España: Rosa Junyent
 • 2010-2011 Avaluació dels impactes socials i ambientals dels projecte de reforma urbana. Convocatòria d’Ajuts per a la Iniciació i Reincorporació a la Recerca. UPC. Investigadora responsable: Elisabet Roca
 • 2000 Estudi d’Impacte Ambiental i Alternativa al traçat del IV Cinturó per Terrassa. Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa. Investigadora responsable: Rosa Junyent
 • 1998 Expertise sur la Traverssée de la Rade Génevoise. Gouvernement Fédérale et Université Fédérale de Génève. Dirección : Rosa Junyent
 • 1999 Coordinació institucional entre política de transport portuari i ordenació del territorio. Autoritat Portuària de Barcelona. Dirección : Rosa Junyent
 • 1997 Políticas de transporte y ordenación del territorio. Plan Nacional I+D. CICYT (Ayuda Especial). Dirección: Rosa Junyent 1996-2002 TRANSPORT AND LAND-USE POLICIES. Cost Action 332. DG VII Transports. European Comisión. Dirección en España: Rosa Junyent
 • 1996-1999 Coordinación Institucional en proyectos de Infraestructura en Europa. CIMALSA. Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Dirección : Rosa Junyent
 • 1996-1999 Policy assessment of trans-european networks and common transport policy. EUROTENASSES. DGVII Transports. Comisión Comunidades Europeas. Dirección en España: Rosa Junyent
 • 1993 Recherches sur les réseaux (L´Espagne). CNRS. GDR 903 Réseaux y ENPC. Dirección en España: Rosa Junyent
 • 1994 Encuesta de opinión y participación de la población afectada por la construcción del Canal de Segarra-Garrigues. REGSA. Institut del Medi Ambient. Investigadora responsable: Rosa Junyent
 • 1992 Rencontre Groupement de Recherche Réseaux. Constitution GDR 903 Reseaux CNRS (Centre Nationale de la Recherche Scientifique) Francia y ENPC Dirección en España : Rosa Junyent
 • 1992 Impactes socials i econòmics de l’Eix Transversal de Catalunya. Institut d’Estudis del Medi Ambient. GISA. Investigadora responsable: Rosa Junyent
 • 1990 Evaluación del Impacto Social en los Estudios de Impacto Ambiental de la Reconversión del Puerto de Sant Feliu de Guixols. Direcció General de Ports. Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Investigadora responsable: Rosa Junyent
 • 1989-1990 Evaluación del Impacto Social en los Estudios de Impacto Ambiental del II Cinturón de Barcelona. Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Investigadora responsable: Rosa Junyent
 • 1993 Characterisation and analyse of the movement of magrebins via the strait of Gibraltar from/to member status. DG VII de las Comunidades Europeas y Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima. CETEMAR. Dirección: Rosa Junyent
 • 1986-1987 Sociedad y Transporte en las aglomeraciones de Barcelona, París y Milán Corporación Metropolitana de Barcelona. Dirección: Rosa Junyent.
darrera modificació: Novembre 2015
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori. ITT.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech